Cinler alemi hakkinda bilmedigimiz gercekler

Cinler alemi hakkinda yanlis bilinenler ve bilinmeyenler. Paranormal olaylar bilgiler
 
AnasayfaKapıTakvimSSSAramaÜye ListesiKullanıcı GruplarıKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 Cakralar ..

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Sih_Sultan
Admin
avatar

Mesaj Sayısı : 30
Nerden : Marsdan
Kayıt tarihi : 16/01/09

MesajKonu: Cakralar ..   C.tesi Ocak 17, 2009 11:43 pm

Cakralar

Bir internet sitesinde;

"Her insanýn içinde, 3 kanal ve 7 enerji merkezinden meydana gelen bir gizli beden mevcuttur." Bu ifade Bize pek mantýklý gelmiyor; ama 7 tane enerji müessesi doðrudur. Allahû Tealâ bir çok konuyu 7 tane olarak, 7 rakamýndan, oluþturmuþtur. Nitekim bizler zikir yaparken vücudumuzun 7 noktasýnda zikir yapýyoruz. Birinci nokta sol göðsün altý; ikinci nokta sað göðsün altý; üçüncü nokta sol göðsün üstü; dördüncü nokta sað göðsün üstü; beþincisi köprücük kemiklerinin birleþtiði yer; altýncýsý kaþlarýmýzýn birleþtiði yer ve yedinci nokta saçlarýmýzýn baþladýðý yer. "7 tane enerji merkezinden meydana geliyor," dediklerine göre, bu 7 tane enerji merkezi Allahû Tealâ'nýn tasavvuf mensuplarýna öðrettiði bir olguyla paralellik gösteriyor; ama onlarda vücudun neresinde ne oluyor, onu tabiî onlar biliyor.

Ayný sitede "Kundalini, hýzla enerji merkezleri, þakralar boyunca yükselir ve bilincimizi 7. merkeze, bin yapraklý nilüfer çiçeðine, (lotus diyorlar adýna) çýkartýr. Ýþte huzur ve mutluluk dolu farkýndalýðý deneyimlediðimiz yer burasýdýr." deniliyor.


Soru: Zikir yaparken fizik vücut ve nefs üzerinde çýkýlan 7 kat, göklerin 7 katýyla iliþkili olduðuna göre, burada bahsedilen 7 enerji merkezi, zülmanî âlem ile cehennemin 7 katý ile iliþkili midir?

Kesinlikle iliþkilidir. Onlara þu sorular sorulabilir:

* Sizin yolunuz ne tarafa doðru gider?
*Denizin sýrrýna ermek için, denizin derinliklerine mi gidiyorsunuz ve yolunuz giderek kararýyor mu?
*Yoksa yukarýya doðru giden, aydýnlanan bir yolunuz mu var?

Bundan yýllarca önce, bizim dergâhýmýza onlardan üst seviyede birisi gelmiþti ve kardeþlerimize çok þey anlatmak istediðini söylemiþti. Söylediklerinden 28 tane yanlýþ iþaretledik ve kendisine sorduk: "Allah'a 7 tane gök katý aþýlarak ulaþýlýr, sizin yolunuz anlattýðýnýza göre aþaðýdan yukarý deðil, yukarýdan aþaðý doðru. Denizin karanlýklarýna doðru gidiyorsunuz ve Allah tarifiniz de çok enteresan. Aslýnda þeytaný tarif etmiþ oluyorsunuz." dedik. "7 kat aþaðýya doðru ineriz." diyor. "Allah da sonsuzluktur, Allah zifiri karanlýktýr." diyor. Aþaðý doðru olan bir yolculukta, giderek zifiri karanlýða, þeytanýn karanlýklarýna teslim olan, zavallý insanlar. 7 enerji merkezi, cehennemin 7 katý ile iliþkilidir. Yollarý aþaðý doðru indiði için, aþaðý doðru 7 kademeden oluþan ve giderek daha çok kararan bir yol.

Bu enerji merkezlerinin açýlmasý insana ne kazandýrýr?

Þeytana ulaþmayý kazandýrýr. Yukarýdan aþaðý, omurga boyunca iniyorlar, oradan da yedinci katta sonsuz karanlýklara ulaþýyorlar. Ulaþtýklarýnda Allah zannediyorlar. Oysa ki þeytanýn ta kendisine ulaþýyorlar.

Farklý yoga teknikleri ve þakralar


Bir internet sitesinde, þakralar hakkýnda aþaðýdaki açýklamalar yer alýyor:

"Ýçsel formlar, eterik bedenimizde bulunan þakra merkezleridir. Farklý Yoga okullarý, eterik bedenimizde bulunan yedi ana þakra merkezinden bir / birkaçýný seçer. Raja Yogi, ajna þakraya konsantre olur ve bu þakra üzerine meditasyon yapar. Bhakti Yogi, kalp þakrasýna konsantre olur ve bu þakra üzerine meditasyon yapar. Hatha Yogi, "Sushumna Nadi" omurilik üzerine konsantre olur ve ..." (Bu þakra hani þu yýlanýn devreye girdiði; þeytanýn tam olarak hakimiyet saðladýðý kesim.)
"Muladhara þakra gibi bir þakra üzerinden yola çýkarak, enerjiyi Sushumna Nadi'de bir ýþýk demeti gibi, bir þakradan diðerine yükseltir." diye devam ediyorlar.
Ýþte o yýlanýn böyle hareket halinde olmasýna, bir ýþýk demeti adýný veriyorlar. Aslýnda buradaki þey bir ýþýk deðil, karanlýk demeti. Bir kara yýlan hareket haline geçiyor; yani þeytanla kesin bir iliþkinin bütün anahtarlarý verilmiþ.
Yazýlarýnda þu þekilde bir uyarý da yer alýyor:

"Þakralar üzerinde çalýþmak istiyorsanýz, istenmeyen tatsýz bir durumla karþýlaþmamak için, lütfen bir gurunun gözetiminde olun. Þakralarla çalýþtýðýnýz zaman ortaya çýkacak enerjinin, iki ucu yanan bir gibi olduðu söylenir; mumun bir ucu sizi aydýnlanmaya götürürken, diðer ucu þizofreniye götürür."

"Ýstenmeyen, tatsýz bir olay"; yani þeytan tarafýndan konsantre edilmek, tutsak alýnmak ve baþýnýzýn tam üzerinde bir alanda, þeytanýn sizin beyninizi çekiçlemesi ve sizi dehþetle huzursuz etmesi her zaman mümkün. Mümkün olduðunu zaten bu yazý ispat ediyor. "Tatsýz bir durumla karþýlaþmamak için" demiþler; "tatsýz durum"un ne olduðunu özellikle açýklamazlar.

"Þakralarla çalýþtýðýnýz zaman, ortaya çýkacak enerjinin, iki ucu yanan bir mum gibi olduðu söylenir. Bunun bir ucu sizi aydýnlanmaya götürürken, diðer ucu þizofreniye götürür." deniyor.

Görebiliyor musunuz? Belki bu söylediðim þey, yani beynin üzerinde, en üst kesiminde oluþan bu olayla ilgili, þizofreni adýný alýyor týpta, bunu soralým bakalým týp âlimleri bu konuda ne diyorlar. Þizofrenin vücuttaki etkisi orada mý kendini gösteriyor?

Bu olaylar, zülmanî ilimleri yaþayanlarýn baþlarýna hep geldiði için, onlardan haberimiz var; yani tehlikeli bir olay. Herkesin baþý derde girebilir ve bu olay, þizofreniye yol açabilir. Bakýnýz, Biz size tehlikeyi anlatmaya çalýþýyoruz, çalýþýyoruz; ispat en sonunda onlardan geliyor.

Þeytan hiç kimseye, bu gurulara da dost deðil, onlarý da kendisiyle beraber cehenneme götürecek; ama onlar vasýtasýyla bir çok insaný kendisine ben edebilir, baðlayabilir. Zülmanî bir iki yardýmla, onlarý fiziðin ötesinde bir þeyleri kendileri yapabiliyormuþ gibi bir inanca sürükleyebilir. Ve arkasýndan onlar bunu kullandýðý anda, þu olay hemen tahakkuk eder. Kiþi þizofreniye düþer.

Kendinizi transandantal meditasyondan ve zülmanî ilimlerle uðraþan bütün insanlardan koruyun. Vasýflarý çok açýk bir þekilde bellidir. Occultizm derler bunun adýna. Þeytanýn kültürü, occult kültür ve nerede bu kelimeyi görürseniz, vebadan kaçar gibi ondan kaçýn. Arkasýnda þeytan vardýr. Bir tek hedefi vardýr: Sizi kendisine esir etmek, hastalandýrmak, kendisiyle beraber cehenneme götürmek.

"Þakralar üzerinde çalýþýlmasýyla açýða çýkan enerji, insaný aydýnlýða ulaþtýrýr mý?"

Bir yere ulaþtýrýr; ama aydýnlýða deðil, zifiri karanlýða. Ankara'da konferans veren, zülmanî ilimlerle meþgul olan bir kiþi; "yoganýn aþaðýya doðru indiðini ve yerin giderek daha derinliklerine inildiðini, indikçe ortalýðýn karardýðýný ve sonunda sonsuz karanlýða ulaþýldýðýný" anlatmýþtý. "Allah da sonsuzluktur, oradaki karanlýk da sonsuzluktur. Biz böylece aþaðýya doðru olan yolculuðumuzla Allah'a ulaþýyoruz." demiþti.

Þeytan bu insanlarý bir tuzaðýn içine kesin þekilde düþürmüþtür. Yoga ile ulaþýlabilecek þey, sadece daha çok, daha çok, daha çok karanlýktýr; kalbin kararmasýdýr ve bunlarla konuþtuðunuz zaman bu olayý özellikle sorun.

-Yolunuz yukarýya doðru mu, yoksa aþaðýya doðru mu?
-Giderek aydýnlanýyor musunuz, yoksa karanlýðýn içine mi giriyorsunuz?

Bu suali sorun. Sakýn sormamazlýk etmeyin.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://gizemligercekler.yetkin-forum.com
 
Cakralar ..
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Cinler alemi hakkinda bilmedigimiz gercekler :: Evrensel Enerjiler :: Cakralar/auralar-
Buraya geçin: